De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie: een stap voor- of achteruit?

Op 1 januari van dit jaar is de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) in
werking treden. Deze wet maakt het mogelijk om in een collectieve actie schadevergoeding
in de vorm van geld te vorderen, wat het Nederlandse recht tot op heden nog niet toestaat.
Daarmee gaat het wetsvoorstel een flinke stap verder dan wat nu mogelijk is onder
de werking van de huidige collectieve actie van art. 3:305a BW en de Wet Collectieve
Afwikkeling Massaschade (WCAM). Tot op heden kon enkel de aansprakelijkheid van
partijen worden vastgesteld. Voor de schadevergoeding moesten alle gedupeerden
vervolgens een individuele procedure starten. Die beperking is nu weggenomen. In deze
bijdrage zal ik kort ingaan op de belangrijkste wijzigingen van deze wet en de gevolgen
voor de praktijk, om na te gaan of de nieuwe wetgeving een stap vooruit of achteruit is.