Handelsovereenkomsten en bescherming van het klimaat: Gaat het samen?

Door de meeste mensen worden handelsovereenkomsten
niet direct geassocieerd met duurzaamheid en het
tegengaan van klimaatverandering. Sterker nog, met
enige regelmaat wordt betoogd dat staten door het
aangaan van handelsovereenkomsten minder ruimte
hebben voor het nemen van milieumaatregelen en dat
staten hiertoe minder geneigd zijn, omdat zij hun positie
op de wereldwijde markt willen behouden. Toch worden
in steeds meer van deze overeenkomsten bepalingen
opgenomen die de handelspartner aan dient te zetten
tot het nemen van maatregelen ter bescherming van het
klimaat. Dit is ook voor de Europese Unie sinds eind jaren
negentig vaste praktijk. Is dit een manier waarop de
Europese Unie haar handelspartners daadwerkelijk kan
aanzetten tot verduurzaming of blijft het slechts bij een
nietszeggende formaliteit? Dit artikel bespreekt eerst wat
handelsovereenkomsten precies zijn en, meer specifiek,
hoe de Europese Unie hiermee klimaatbeleid van haar
handelspartners probeert te beïnvloeden. Daarnaast wordt
stilgestaan bij de effectiviteit van de Europese aanpak en
worden enkele kanttekeningen gemaakt.