Wanneer komt rente bij interne lening wel in aanmerking voor aftrek?

In zijn arrest van 17 april 2018 oordeelt het Hof Den Haag
dat belastingplichtige X BV geen rente van haar winst kan
aftrekken die betrekking heeft op een interne lening indien
deze onvoldoende samenhangt met een externe lening,
zoals wordt vereist door artikel 10a Wet VPB 1969. In 2017
heeft de Hoge Raad in het Credit Suisse-arrest het kader
geschetst waarbinnen artikel 10a Wet VPB 1969 dient
te worden toegepast. Dit arrest volgde na cassatie door
de Inspecteur tegen het oordeel van het Hof Amsterdam
in 2016.3 In het Credit Suisse-arrest geeft de Hoge Raad
de Inspecteur ongelijk en stelt dat er voldoende verband
bestaat tussen de externe en de interne lening om tot het
oordeel te komen dat de renteaftrekbeperking van artikel
10a lid 1 Wet VPB 1969 niet opgaat. De Hoge Raad verwijst
de zaak terug naar het Hof Den Haag die haar in 2018
behandelt.