Tussen waarschuwing en ontslag

Met het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) beoogde de
regering de tuchtrechtelijke mogelijkheden tot het corrigeren van rechters uit te breiden. Het voorstel,
dat begin vorig jaar al unaniem door de Tweede Kamer werd aangenomen en op 26 juni 2018 door de
senaat als hamerstuk is afgedaan, introduceert de maatregel van schorsing. Met deze maatregel heeft
de wetgever de leemte tussen de bestaande maatregelen, de relatief lichte schriftelijke waarschuwing
enerzijds en het zware ontslag anderzijds, op te vullen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
mogelijkheid tot het op non-actief stellen van rechters reeds sinds lange tijd is opgenomen in de Wet
Rechtspositie Rechterlijke Ambtenaren, maar dat het daarbij gaat om een ordemaatregel waaraan het
punitieve karakter ontbreekt.5 Het doel was tot voor kort bijvoorbeeld slechts om de betrokken rechter te
schorsen in afwachting van de uitkomst van een ontslagprocedure.6