Financiële regelingen voor bedrijven in tijden van het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus heeft voor grote onrust gezorgd bij heel veel mensen en grote gevolgen
gehad voor het bedrijfsleven en de economie. In deze bijdrage ga ik specifiek in op de regelingen die zijn
getroffen en aangescherpt door de overheid om het bedrijfsleven een beetje tegemoet te komen in deze
tijden van grote crises. Ten behoeve van de leesbaarheid en overzichtelijkheid verdeel ik deze in drie
categorieën: de arbeidsrechtelijke regelingen, de regelingen ter compensatie van omzetderving en tenslotte
de fiscale regelingen.